พื้นป่าพระบารมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ “ผืนป่าพระบารมี” สร้างฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 พ.ย.62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ “ผืนป่าพระบารมี” ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณริมรั้วข้างสนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 300 คน ปลูกต้นยางนา จำนวน 100 ต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย กำลังเป็นที่ให้ความสนใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์โดยตรง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการและประชาชน จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหา ซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และต้องพยายามรักษาไว้ให้ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา ต้องมีความหลากหลายและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    สุทธิชาติรัชตะ ปชส.ขาว

โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top