อบรมอาสารักษาดินแดน

 

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.62 เวลา 09.00 น.นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมาย นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมกำลังพลกองอาสารักษาดินแดน เพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ในการสร้างภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 11 พฤศจิกายน 2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่1 ผู้เข้ารับการอบรมจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ และ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด จำนวน 60 นาย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้สมาชิก อส มีศักยภาพในการดูแลนักท่องเที่ยว รักษาความสงบเรียบร้อย และปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย นายสุกิจ มีพริ้ง ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน มีผู้แทนหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.45 ผู้แทนศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ภาค 8 ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเดชา ชโลธร หัวหน้าส่วนอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสันติ บุญรอด หัวหน้าส่วนอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จ.สฎ. ผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มวท.ฉัตรชัย รักรณรงค์ ผบ.ร้อย อส.จ.สฎ.1 และบุคลากรกลุ่มงานความมั่นคงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมอบรม จำนวน 55 นาย

Back To Top