รอง.ผวจ.ติดตามความช่วยเหลือผู้ประสพภัย

รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีประชุมผู้เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติห้วงวันที่ 6 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562

วันทึ่ 31 ต.ค.62  ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.ช.ภ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562 จำนวน 37 ฉบับ ได้แก่ กรณีเกิดอุทกภัย จำนวน 10 ฉบับ และกรณีเกิดวาตภัย จำนวน 27 ฉบับ รวมทั้งพิจารณารับรองความเสียหายของสายทางในพื้นที่อำเภอเคียนซา และพิจารณารับรองเรือประมงได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติในพื้นที่อำเภอไชยา จำนวน 1 ลำ และอำเภอท่าชนะ จำนวน 1 ลำ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถนนในพื้นที่หมู่ 12 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) เสนอ ก.ช.ภ.จ. พิจารณารับรองความเสียหาย เพื่อขอใช้งบประมาณในการซ่อมแซมจากกรมทางหลวง ส่วนความเสียหายกรณีเรือประมงประสบภัยธรรมชาติ นั้น สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รายงานขอความช่วยเหลือ โดยขอใช้งบประมาณการช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการกู้เรือและค่าซ่อมแซมจากกรมประมง.

สุทธิชาติ รัชตะ ปชส.ข่าว

โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top