ผวจ.สฎ.ติดตามผลการดำเนินการ การกำจัดน้ำเสียในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหารือการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนเมืองและการบริหารจัดการขยะ

บ่ายวันที่ 31 ต.ค.62. ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเรื่องการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานีและการบริหารจัดการขยะ ประกอบด้วย แนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียของเทศบาลนครเกาะสมุย และการศึกษาแนวทางการจัดทำระบบน้ำเสียจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากสถานการณ์และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัด อาทิ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยและหลายสาเหตุ จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำเสียของเทศบาลนครเกาะสมุย รัฐมนตรีว่าการประทรวงมหาดไทย ได้มีบัญชาการให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย ตามแนวทางรายงานขององค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ในการกำกับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วน และรายงานความคืบหน้าให้ทราบทุกเดือน ซึ่งทางเทศบาลนครเกาะสมุยได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขยาดเล็ก จำนวน 5 แห่ง บริเวณรอบพระเฉวง เพื่อป้องกันและบำบัดน้ำเสียตกค้าง ส่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว จะดำเนินการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อดักน้ำเสียที่จะระบายลงคลองเฉวงนำไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่เฉวง นอกจากนี้จะดำเนินการสำรวจเพื่อขยายระบบท่อรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น จากการขยายตัวของชุมชน

ขณะที่การศึกษาแนวทางการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินโครงการงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงระบบคุณภาพน้ำ ถนนศรีตาปี ตรงข้ามวัดกลางเก่า และเป็นโครงการหนึ่งในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ได้ดำเนินการออกแบบไว้ในลักษณะโครงการรวบรวมน้ำในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พื้นที่ 0.967 ตารางกิโลเมตร นำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยวิธี Activated Sludge (AS) ระบบรองรับปริมาณน้ำเสีย 1,520 ลบ./วัน ก่อนปล่อยน้ำที่ผ่านการปรับปรุงลงสู่แม่น้ำตาปีต่อไป.

สุทธิชาติ รัชตะ ปชส.ข่าว

โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค8 รายงาน

Back To Top