ติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการยาเสพติด

จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบเบาะแสยาเสพติดแจ้งได้ที่ตู้ ปณ.999 สุราษฎร์ธานี 84000

วันทึ่ 24 ก.ย.62 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.จ.สฎ.)พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชารอง.ผบก.ภ.จว.สฏ. และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/2562 เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8 ยุทธศาสตร์หลัก ตามนนโยบายรัฐบาล ได้แก่ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีสู่สังคม การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบและติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อติดตามกรอบยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุผลตามกรอบแนวทางที่วางไว้ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้ใดพบเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077 – 204097 หรือตู้ ปณ.999 สุราษฎร์ธานี 84000

สุทธิชาติ รัชตะปชส.ข่าว

โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top