ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชน 21 แห่ง ใช้ต่อสู้กับปัญหายาเสพติด

วันที่ 20 ก.ย.62. ที่ศูนย์ประชุมภาคใต้ตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง พร้อมเข็มที่ระลึกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 21 กองทุน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายฯ และผู้เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อเป็นการรวมพลังมวลชนคนชุมชนแม่ของแผ่นดิน และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมสร้างทุนศรัทธาเพื่อสมทบในกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินสืบต่อไป

นายวาทกานต์ ช่อแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ.2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎร ที่ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และในปี 2547 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดตั้งเป็นกองทุน โดยขอพระราชทานนาม “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังความสามัคคีของชาวบ้าน และต่อยอดการดำเนินงานไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆ มุ่งสร้างความปรองดองและความสามัคคี โดยยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทย.

Back To Top