โครงการประชุมเชิงปฏิการเรื่องการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ 2562

บรรยายภาพ…ศาลภาค 8 สัมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ2562
ท่านสมศักดิ์ ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 8 เป็นประธานเปิดการสัมนาโดยมีท่านเกรียงศักดิ์ รอดพันธ์ชู เลขานุการศาลยุติธรรมภาค 8 กล่าวรายงานและมีวิทยากรเสวนาประกอบด้วยนายชนะกิจ ศิริสาธิตกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุรชาติ วรศรัณย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุริยาคชเวช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุราษฎร์ธานี นายเกรียงศักดิ์ รอดพันธ์ชู เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค8ื พร้อมหน่วยงานศาล ยุติธรรมจังหวัด อัยการ ราชทัณฑ์ ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานยุติธรรมร่วมสัมนา ณ.ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรี ดิเรกทธิ์ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 สุราษฏร์ธานี
ภาพข่าวโดยนายโสภณ โชติกุลพล ดำมุณี ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top