นายกรัฐมนตรีตรวจงานและเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวสมุยเฟสติวัล

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการและเปิดงาน “Samui Festival 2019” ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที 13 ก.ย.62.

ภพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 “Samui Festival 2019” และตรวจราชการ ณ พื้นที่อำเภอเกาะสมุย โดยในช่วงบ่ายของวันนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ได้แก่ ห้องเรียนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สาธิตการทำอาหาร และเยี่ยมชมแปลงเกษตร ฟาร์มไก่ จากนั้นได้พบปะนักศึกษาและประชาชน ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ พร้อมกับนมัสการพระภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล ซึ่งเป็นผู้ดำริให้มีรูปแบบการเรียนการสอนควบคู่กับการเรียนรู้ธรรมะตามรอยพระพุทธทาส

สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้นแบบแห่งการปฏิรูปการศึกษา ที่ใช้ธรรมนำปัญญา แห่งแรกของประเทศไทย นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน มุ่งเน้นคุณภาพในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความรู้ความสามรถด้านภาษาต่างประเทศ ในระดับที่สามารถใช้ในการสื่อสารและประกอบอาชีพได้ และมุ่งเน้นคุณธรรม การปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ปัจจุบันวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ วิชาการบัญชี วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว

จากนั้นนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปยังสถานีสูบน้ำปลายคลองเฉวง (CP1) ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเฉวง พร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และทดสอบกดปุ่มเปิดประตูระบายน้ำเพื่อดูการทำงานของระบบระบายน้ำ ซึ่งสถานีสูบน้ำแห่งนี้ ก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน ได้แก่ ระบบระบายน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วม และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนศักยภาพของเมือง รวมทั้งการรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาของอำเภอเกาะสมุยและจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังบริเวณลานพรุเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย เพื่อร่วมชมขบวนพาเหรด Samui Canival และเป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 “Samui Festival 2019” ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2562 เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความเป็นสุราษฎร์ธานี เมืองคนดี วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะการแสดง อาหาร ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักและเข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียง

ภาพข่าว สุทธิชาติ รัชตะ ปชส.

โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค8 รายงาน

Back To Top