นปค 46 มอบทุนการศึกษา

นพค.46 มอบทุนทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แก่เด็กเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 ก.ย.62  ที่ห้องประชุมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.อ.ณัฐกฤษ สันป่าแก้ว ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อน 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติเรียบร้อย ประจำปี 2562

พ.อ.ณัฐกฤษ สันป่าแก้ว กล่าวว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 จำนวน 24 ทุน รวมเป็นเงิน 48,000 บาท โดยแยกประเภททุนออกเป็นทุนประเภทที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 12 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท และทุนประเภทที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 12 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท ซึ่งมีนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และความประพฤติเรียบร้อยจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ดอนสักผดุงวิทย์) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดสมหวัง โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 คน

ทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 ในฐานะตัวแทน หวังว่า เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จะได้นำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อที่จะเป็นเยาวชนคนดี มีจิตอาสาที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป.

Back To Top