กรอ.เสนอแนวคิด

กรอ.สุราษฎร์ธานี ร่วมเสนอแนวคิดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม

บ่ายวันที่ 23 ก.ค.62 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 5/2562 เพื่อหารือและติดตามสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ด้านต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ. ถือเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง

  • โดยการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นการหารือที่สำคัญ ได้แก่ สถานการณ์สินค้าเกษตร (ยางพารา ปาล์ม ผลไม้) การก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของเกาะสมุย เกาะพะงัน การเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร ความก้าวหน้าท่าเรือมารีน่าบนเกาะสมุย แนวทางการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่ Medical HUB การผลักดันจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่ Smart City และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนตราสินค้า (Branding) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในส่วนของมาตรการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน มีการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มภายในประเทศ โดยนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวน 160,000 ตัน และเร่งผลักดันการส่งออก รวมทั้งมาตรการเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ โดยการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล(บี7) จากอัตราส่วนร้อยละ 6.5 – 7.0 เป็นร้อยละ 6.8 – 7.0 และส่งเสริมมาตรการจูงใจให้มีการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ในรถบรรทุกและรถยนต์ขนาดเล็ก นอกจากนี้มติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เสนอให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เช่น ไม่ขยายพื้นที่ปลูก เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สนับสนุนการนำผลพลอยได้ ได้แก่ น้ำเสียจากกระบวนการผลิต และทะลายเปล่า ไปผลิต Biogas และ Biomass
Back To Top