พัฒนายกระดับปาล์มน้ำมัน

∠จ.สุราษฎร์ธานีขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันไปสู่ Oil Palm City หวังยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตปาล์มนำมัน

  • วันที่ 18 ก.ค.62 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่ Oil Palm City ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนกรอบแนวทางการขับขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่เพาะปลูกจำนวน 1,230,534 ไร่ ปริมาณผลผลิตรวม 3,389,419 ตัน โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาปาล์มน้ำมัน เพื่อยกระดับราคาและเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ Oil Palm City ซึ่งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร ได้ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนด้านดารเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร ตามโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 กิจกรรม คือ ประชาสัมพันธ์กำกับดูแลการนำผลผลิตเข้าสู่โรงงาน และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การทำปาล์มคุณภาพทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 รับทราบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดยยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้านปาล์มนำมัน ด้วยการพัฒนาเพื่อผลักดันให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น Oil Palm City โดยมีข้อสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกับเอกชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนและพิจารณาในรายละเอียดของการจัดตั้ง Oil Palm City เพื่อยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตปาล์มนำมัน.
Back To Top