ประชุม ก.ตร.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานตำรวจ กต.ตร.จังหวัด นายประเวศ ไทยประยูร รอง.ผวจ.สฎ.พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.ภ.จ.สฏ.พ.ต.อ.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ รอง.ผบก.พ.ต.อ.ศุภฤษ์ พันธ์โกศล ผกก.ตม.สฎ.พ.ต.อ.วัลลพ พวงผกา ผกก.ตำรวจน้ำ อัยการจังหวัดนายเอกสิทธิ์ กนกวิจิตร ผจก.บ.พันทิพย์ 1970 และผู้เกึ่ยวข้องประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารงานตำรวจ พร้อมทั้งได้รับมอบโฉนดที่ดินจากธนารักษ์สุราษฏร์ธานีณ.ห้องประชุมภูธรจังหวัดผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

Back To Top