ปปส.ภาค 8 ประชุมแก้ปัญหาชุมชนที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติด

ปปส.ภาค 8 ร่วมกับ จ.สุราษฎร์ธานี เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาการแพร่ระบาดสูง

นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดมาก พื้นที่ภาคใต้ตอนบน รุ่นที่ 3 โดยสำนักงาน ปปส.ภาค 8 ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

นายประเวศ ไทยประยูร กล่าวว่า ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินสถานะสภาพปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง และได้นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินดังกล่าวไปดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ระบุว่ามีปัญหาการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากหรือที่เรียกว่า “สีแดง” ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 4 ระดับ คือ หมู่บ้านสีขาว หมู่บ้านสีเขียว หมู่บ้านสีเหลือง และหมู่บ้านสีแดง แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า จะได้มีการสำรวจ ประเมินและดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยรวมก็ยังไม่ลดลง ซึ่งจะเห็นได้จากข้อมูลเปรียบเทียบการประเมินครั้งที่ 2/2561 เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 และการประเมินครั้งที่ 1/2562 ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ปรากฏว่าจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดมากหรือสีแดงมีจำนวนเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะที่ผ่านมายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งอาจมีปัจจัยหรือสาเหตุมาจาก ผลการประเมินไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือผลการประเมินสถานะของหมู่บ้าน/ชุมชนมีความถูกต้องเป็นจริง แต่การแก้ไขปัญหายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะหยุดยั้งหรือลดการค้า การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ลงได้

ดังนั้นจึงขอให้ผู้นำในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้งการดำเนินการสืบสวนหาข่าวและจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่และขยายผลจับกุมนักค้ารายสำคัญ รวมทั้งการใช้มาตรการยึดทรัพย์สินอย่างเข้มข้น จริงจังและกดดันอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ค้ากลับมามีอิทธิพลและสร้างเครือข่ายในพื้นที่ได้อีก รวมทั้งให้มีการจัดระบบเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน การจัดกิจกรรมด้านการป้องกัน และดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวทาง 9 ขั้นตอนของกรมการปกครองที่กำหนดไว้.

Back To Top