เกรียงไกร ศักดิ์เพชร

ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดมานานจนผู้บังคับบัญเห็นในผลการกระทำจึงพิจขารณามอบประกาศเกียรติคุณให้เกียงไกร ศักดิ์เพชร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุราษฏร์ธานีในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ผ่านมา โสภณ โชติกุลพล ผอ.หนังสือพิมพ์–เว็บไซต์ข่าวอาชญากรรมภาค 8 ร่วมแสดงความยินดีด้วย.

Back To Top