้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร 3 จว.ชายแดนใต้

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 26 และ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 15 ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม โดยการ ร่วมกันมอบทุนการศึกษา สิ่งของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การศึกษา ให้กับ มูลนิธิสานฝันปันรัก ผู้ดูแลเด็กออทิสติก และ เด็กดาวร์ซินโดรม ณ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 12 มิ.ย.62 เวลา 10:00 น.

อนึ่งหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้น โดย โรงเรียนกิจการพบเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระดับผู้บริหาร ในการร่วมมือกัน ช่วยเหลือสังคม แบบบูรณาการ ทุกภาคส่วน

โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ทุกเหล่าทัพ ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
( Press Release )
Source : พ.อ.หญิงณิชนันทน์ ทองพูล
รอง ผอ.กปส.สจว.กร.ทบ.

Back To Top