จังหวัดสุราษฏร์ธานีติดตามการดำเนินการแก้ปัญหายาเสพติด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เน้นย้ำผู้เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

บ่ายวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนาเดชา ชโลธร หัวหน้าส่วนป้องกันและปราบปราม ศูนย์ป้องกันและปราบปรายาเสพติดจังหวัดพร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8 ยุทธศาสตร์หลัก ตามนนโยบายรัฐบาล ได้แก่ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีสู่สังคม การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบและติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อติดตามกรอบยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุผลตามกรอบแนวทางต่อไป โดยปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้ใดพบเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0-7720-4097 หรือตู้ ปณ.999 สุราษฎร์ธานี 84000

สุทธิชาติ รัชตะ ข่าว

โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top