สามองกรลงนามความร่วมมือ

  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำความร่วมมือกันร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายภราดร ธรรมประพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เป็นผู้แทนรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเวชสำอางจากสมุนไพร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำหรับ การลงนามในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและเครือข่ายชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือโครงการภูมิชุมชน ในพื้นที่ภาคใต้โดยนำร่องในระดับตำบล 3 พื้นที่ได้แก่ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ ,ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา และ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โดยจะส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่เป้าหมายให้ได้มาตรฐานทางยา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเอง สร้างรายได้เสริมหรือรายได้หลักได้ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เวชสำอางจากสมุนไพร เพื่อพัฒนาไปสู่แหล่งเรียนรู้และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านสมุนไพรให้แก่ชุมชนและประชาชนแบบครบวงจร โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบุคลากรเครื่องมือ และอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการวิจัย ข้อมูลด้านวิชาการยกระดับองค์ความรู้เพื่อพัฒนาด้านการปลูกพืชสมุนไพรและพืชผักอื่นๆให้ได้มาตฐานทางยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในชุมชนที่เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อสร้างความแข้มแข็งของชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนด้านการตลาด รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จโดยการบูรณาการการทำงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมุนไพรให้บรรลุตามเป้าหมาย สำหรับ กฟผ.จะให้การสนับสนุนข้อมูล ทรัพยากรและบุคลากร เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาโครงการภูมิชุมชนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการนับตั้งแต่วันลงนามจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

Back To Top