โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.10

  1. จ.สุราษฎร์ธานีเตรียมดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ปลูกต้นรวงผึ้งบนเกาะกลางถนนเส้นทางหลวง หมายเลข 420 จากแยกตาปาน – แยกท่ากูบ ระยะทาง 1.591 กม.

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย แขวงทางหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปา ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ขนส่ง โยธา และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อหารือในเรื่องของการดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยรัฐบาลได้ทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง , โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน โดยให้ดำเนินการในทุกอำเภอ ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น ขณะนี้อำเภอต่างๆ ได้ส่งแผนการดำเนินโครงการให้จังหวัดแล้ว และบางส่วนอยู่ในระหว่างดำเนินการและรายงานผลให้จังหวัดและกระทรวงมหาดไทยทราบ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ได้แก่ ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน การจัดระเบียบสาธารณูปการ การจัดระเบียบจราจรและความปลอดภัย การพัฒนาพื้นที่โครงการฯ ของจิตอาสา แผนงาน/โครงการและงบประมาณ และการส่งมอบพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดให้ถนนเส้นทางหลวง หมายเลข 420 ตอนวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ระหว่างแยกตาปาน – แยกท่ากูบ รวมระยะทาง 1.591 กิโลเมตร เป็นโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” โดยจะทำการปลูกต้นรวงผึ้งบนเกาะกลางถนนสายดังกล่าว ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว.

Back To Top