ประชุมความมั่นคฃจังหวัด

หน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

บ่ายวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารือและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งในส่วนของตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา อาทิ การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการจารจร การรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ายปกครอง การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายศุลกากร กฎหมายสรรพสามิต การปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

สำหรับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในห้วงเดือนที่ผ่านมา มีการรับแจ้งฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต จำนวน 34 ราย ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 49 ราย ฐานความผิดพิเศษ 49 ราย และคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จำนวน 1,607 คดี ขณะที่คดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ มีคดีเกิดขึ้นทั้งสิ้น 8 คดี ได้แก่ คดีบุกรุกแผ้วถางป่า จำนวน 5 คดี พบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกจำนวน 25 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวาง จับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ 1 คน และคดีสัตว์ป่า จำนวน 3 คดี จับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ จำนวน 3 คน

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวเน้นย้ำและขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้เข้มงวดกวดขันในการเฝ้าระวังและป้องกันการก่อคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบ โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน.

สุทธิชาติ รัชตะ ปชส.ข่าว โสภณโชติกุลพล ผอ.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top