จังหวัดสุราษฏร์ธานีเรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคง

จ.สุราษฎร์ธานีเรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคง ติดตามการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

บ่ายวันนี้ (30เม.ย.62) นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมส่วนราชการ หน่วยงานด้านความมั่นคง และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารือและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งในส่วนของตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา อาทิ การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการจารจร การรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ายปกครอง การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายศุลกากร กฎหมายสรรพสามิต การปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมเป็นต้น

สำหรับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีในห้วงเดือนที่ผ่านมา มีการรับแจ้งฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต จำนวน 31 ราย ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 23 ราย ฐานความผิดพิเศษ 7 ราย และคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จำนวน 1,966 คดี

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวเน้นย้ำและขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้เข้มงวดกวดขันในการเฝ้าระวังและป้องกันการก่อคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบ โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน…สุทธิชาติรัชตะ ปชส.ข่าว โสภณโชติกุลพล รายงาน

Back To Top