โครงการรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการ zeed to scHouL
ตามแผน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ของจังหวัดสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี moDEL นายสุเชาว์ ทูโมสิก หัวหน้าศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพจังหวัดสุราษฏร์ธานีเปิดเผยว่า ศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร่วมกับ ปปส.ภาค 8 และองค์กรเอกชนบริษัท ว้าว เรตคอท์ต บริษัท AIS จัดกิจกรรม รณรงค์กระตุ้น สร้างจิตรสำนึกให้แก่เด็กเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยใช้ศิลปินนักร้องวง ZEED ไปแสดงให้แกนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆในอำเภอที่มีพื้นที่การแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรง อำเภอที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงมีอำเภอท่าชนะ อำเภอ พุนพิน เมือง กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร เวียงสระ เคียนซา คีรีรัฐนิคม เกาะสมุย เกาะพะงัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดและวิธีการที่จะนำตนเองให้รอดพ้นจากยาเสพติด ซึ่งในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาในอำเภอที่มียาเสพติดระบาดรุนแรงทุกอำเภอมีนักศึกษาเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 20000 คนเศษและได้รับความร่วมมือจากครูอาจารย์และคณะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างดี
พงศธร อู่เงิน-โสภณ โชติกุลพล รายงาน

Back To Top