วันคล้ายวันสถาปนากองร้อย อสจ.ปี 2562

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562

วันที่ 10 ก.พ.62 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 โดยกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้น ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งในปีนี้ครบรอบปีที่ 65 ของการสถาปนาฯ เพื่อแสดงความพร้อมเพรียง ความสามัคคี และระลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก อส. และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การพัฒนาหน่วยและที่ตั้งของกำลังพล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กว่า 500 คน

ทั้งนี้บทบาทและหน้าที่ของ อาสารักษาดินแดน ได้แก่ การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญของทางราชการ การพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล เป็นต้น.

Back To Top