ชาวสวนยางพาราเฮ รัฐช่วยเหลือ

ชาวสวนยางสุราษฎร์ฯ เฮ รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง นำร่องพื้นที่อำเภอเคียนซา เกษตรกร 162 ราย เนื้อที่ 1,966 ไร่ เป็นเงิน 3,538,800 บาท

วันนี้(7 ม.ค.61) ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จำกัด หมู่ที่ 2 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบและอนุมัติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง โดยเป้าหมายของโครงการนี้ ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และเป็นสวนยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว ซึ่งให้ความช่วยเหลือเงินจำนวน 1,800บาทต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย โดยแบ่งสัดส่วนความช่วยเหลือเงินเป็น เจ้าของสวนยาง ผู้เช่า หรือผู้ทำสวนยาง จำนวน 1,100 บาทต่อไร่ และคนกรีดยาง จำนวน 700 บาทต่อไร่

ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 91,741 ราย โดยมีรูปแบบการบริหารโครงการเป็น 3 ระดับ ไดแก่ คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับอำเภอ ซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานกรรมการ และคณะทำงานตรวจสิทธิ์โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับตำบล มีปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นประธานคณะทำงาน

สำหรับการมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในวันนี้ มอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเคียนซา โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ที่รับแจ้งสิทธิ์แล้วจำนวน 6,840 ราย บันทึกข้อมูล 2,899 ราย ติดประกาศรายชื่อเพื่อทำประชาคม 1,721 ราย และพร้อมจ่ายเงินนำร่องในวันนี้ จำนวน 162 ราย เนื้อที่ 1,966 ไร่ คิดเป็นเงินจำนวน 3,538,800 บาท โดยในวันนี้นอกจากมีพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ยังมีการมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางจากการทำประกันอุบัติกลุ่ม ของ กยท. กรณีเสียชีวิต จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 60,000 บาท อีกด้วย.

Back To Top