ประชุมหารือจัดงานวันเกษตร

จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือเตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562

วันนี้(4 ธ.ค.61) ที่ห้องประชุม AB 306 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนองค์กรที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภายในการงานจะเป็นการจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลผลิตการแปรรูป กระบวนการทางการเกษตรที่สำคัญของชาติ ในทุกสาขาวิชาในประเทศไทย เพื่อให้กับเกษตรกรตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากร การประกวดโครงงาน และการแข่งขันทักษะของนักศึกษา การแสดงภาคบันเทิง การประกวดธิดาเกษตร การประกวดไก้แจ้สวยงาม การประกวดโคเนื้อ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป อย่างยิ่งในการจัดงานครั้งนี้ยังได้กำหนดให้มีการนำสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคและไก่ มาร่วมถ่ายทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นของท้องถิ่นด้วย
พงษ์พัศ หนูเอียด นคร รายงาน

Back To Top