องคมนตรีลองพื้นที่สุราษฎร์ธานีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9

องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคใต้

วันนี้(28 พ.ย.61) เวลา 10.30 น. พลเอกกัปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับและประชุมการขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และติดตามการดำเนินงานโครงการอาคารบังคับน้ำคลองกัดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านคลองกัด หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคใต้ และความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ติดปัญา อุปสรรค ให้สามารถขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป

จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปติดตามตรวจเยี่ยมโครงการอาคารบังคับน้ำคลองกัด พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกคลองกัด หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับพบปะเยี่ยมราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองกัดพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง อำเภอดอนสัก ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาบริเวณคลองกัด หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 และบ้านคลองกัด หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ต่อมาในปี 2554 กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองกัด ลักษณะเป็นการก่อสร้างทำนบดิน กว้าง 6.00 เมตร สูง 4.50 เมตร ความยาว 70.00 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 4,406 เมตร และบ่อพักน้ำ 500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง ทำให้สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านคลองกัด หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จำนวน 114 ครัวเรือน 456 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 513 ไร่ มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี.

Back To Top