ปิดการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด

รองผวจ.สุราษฎร์ธานีร่วมปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
วันนี้(21พ.ย.61) ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้เยาวชนอายุ 15 – 25 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาภาคปกติ และเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมฯ มาช่วยเหลืองานทางราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมและฝึกอบรมในเรื่องการฝึกระเบียบวินัย โทษพิษภัยยาเสพติด สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี และในวันนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับหมวก และเกียรติบัตรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 90 คน จากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 13 คน อำเภอไชยา จำนวน 11 คน อำเภอบ้านนาเดิม 10 คน อำเภอเคียนซา จำนวน 10 คน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 10 คน อำเภอวิภาวดี จำนวน 9 คน และอำเภอพุนพิน จำนวน 8 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2561 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1.บช

Back To Top