จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสานงานฝ่ายปกครองกับศาลยุติธรรมพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง

จังหวัดสุราษฎร์ธานีขับเคลื่อนการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับการปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม

วันนี้(12 พ.ย.61) ที่โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับการปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองในระดับท้องที่ ทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยตัวชั่วคราวของศาลยุติธรรม ระหว่างศาลยุติธรรมและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 550 คน ประกอบด้วยนายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานบริหารงานปกครอง บุคลากรศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ในท้องที่อำเภอเมือง พุนพิน กาญจนดิษฐ์ บ้านนาเดิม ดอนสัก บ้านตาขุน พนม และคีรีรัฐนิคม โดยมีการบรรยายให้ความรู้โดยผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , หน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมฯ และ พ.ร.บ.มาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล , การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา และการสาธิตการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(EM) ในการปล่อยตัวชั่วคราว.

โสภณ โชติกุลพลดำมุณี ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ภาพข่าวอาชญากรรมภาค 8

เว็บไซต์ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top