ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปศุสัตว์สุราษฎร์ฯ
ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 6 มกราคม 2562 นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมคณะ และนายธนชาติ จิตติ ปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์และหญ้าแห้งจำนวน 200 ฟ่อน เกษตรกร 32 ราย โึคเนื้อและกระบือ จำนวน 357 ตัว ในพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยพาหนะและหญ้าแห้งจาก ศวอ.สุราษฎร์ธานี

Back To Top