แม่ทัพภาคที่4 เปิดงาน kick off แก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดงาน KICK OFF “ปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.ปส.จชต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีส่วนราชการ รวมทั้งกลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ภายในงานมีการบรรยายสถานการณ์ยาเสพติด และแนวทางการแก้ปัญหา การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด นิทรรศการการดำเนินงานด้านยาเสพติด รวมทั้งการปล่อยแถวกำลังพลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชนออกปฏิบัติการ โดยมีการปฏิบัติหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษา กำหนดพื้นที่เป้าหมายในระดับหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ใช้ศักยภาพของตำบลเป็นกลไกสำคัญ 290 ตำบล ให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอเป็นหน่วยงานควบคุมการปฏิบัติ และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด เป็นหน่วยอำนวยการ ในด้านการป้องกันจะมีเป้าหมายไม่ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีการปฏิบัติโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสถานศึกษาและในหมู่บ้าน ชุมชน ในด้านการปราบปรามจะเน้นการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดจำนวนผู้ค้ารายย่อยในระดับหมู่บ้านเป็นสำคัญ ด้วยการใช้กฎหมายพิเศษสนับสนุนการปฏิบัติ ซึ่งมีเป้าหมายขั้นต้น 5,000 ราย และในด้านการบำบัดรักษา จะช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดทุกระดับ ทั้งระดับผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด และเป็นโรคจิตเภท ด้วยการบำบัดรักษาตามระบบของรัฐบาล และระบบอื่น ๆ โดยเน้นให้เกิดระบบสมัครใจให้มากที่สุด มีเป้าหมายในระยะ 3 เดือนนี้ ไม่น้อยกว่า 5,000 คน และจะดำเนินการให้ได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ในระยะต่อไป
พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า 1 เดือนที่ผ่านมา ในขั้นการเตรียมการ ได้มีการรวมพลังทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ ผู้นำศาสนา ประชาชน ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน และหลังจากนี้ จะเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ ที่จะต้องมีปฏิบัติการอย่างเข้มข้น ทั้งปราบปราบผู้ค้ารายใหญ่ รายย่อย และนำผู้ที่ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดอย่างครบวงจร เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งผู้ที่สมัครใจจะเข้าสู่การกระบวนบำบัดสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ ทั้ง 37 แห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย ที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้ขอความร่วมมือไปยังผู้นำศาสนา ประชาชน ในหมู่บ้านเป้าหมาย ทั้ง 2,000 หมู่บ้าน ให้ออกมาร่วมมือกัน นอกจากนี้ ยังได้ เปิด ตู้ ปณ.41 เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยกันแจ้งเบาะแส ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยไม่ต้องลงชื่อ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าดำเนินการต่อไป เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด คืนความสุข บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้ ต่อไป

Back To Top