ผ่าหัวใจโปลิศ พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง.ผบก.ภ.สุราษฎร์ธานี

ผ่าหัวใจโปลิศ
คอลัมน์ ผ่าหัวใจโปลิศ หนังสือพิมพ์ภาพข่าวอาชญากรรมภาค 8 และเว็บไซต์ข่าวอาชญากรรมภาค 8 ใคร่ขอแนะนำนายตำรวจน้ำดีในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนายหนึ่งคือ พ.ต.อ.สุวัตน์ สุขศรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เกร็ดประวัติชีวิตเป็นคนภาคใต้โดยกำเนิดเกิดที่จังหวัดยะลา เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2509 ปัจจุบันอายุ 51 ปี
คู่สมรส.ผศ.ดร.นิตย์ สุขศรี คณบดีคณะวิทยาการจัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
คุณวุฒิ.รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต(โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(รป. ม.)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นด้า)
หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 41
หลักสูตรผู้กำกับ รุ่นที่ 57
หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 49
ประวัติการรับราชการ
รองสารวัตร สืบสวนสภ.กะปง จังหวัดพังงา
รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางมะเดื่อสุรสษฎร์ธานี
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เมืองถูเก็ต
สารวัตรธุรการ สภ.ตะกั่วป่า พังงา
สารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.ตะกั่วป่า พังงา
สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เมือง สุราษฎร์ธานี
รอง.ผกก.ป้องกันปราบปราม สภ.บ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
รอง.ผกก.ป้องกันปราบปราม สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
รอง.ผกก.จราจร สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ผกก.สภ.ไชยาสุราษฎร์ธานี
ผกก.สภ.บ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 8
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปัจจุบัน.
เริ่มรับราชการเป็นนายตำรวจเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2533.
รวมอายุราชการตั้งแต่เป็นรองสารวัตรถึงปัจจุบันรวม 27 ปี
ผลงานดีเด่น/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย…
ได้รับเกียรติบัตร ระฆังทอง บุคลแห่งปี สาขา ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดีเด่น โดย ฯพณฯพล.อ.อ.กำธร
สินธวานนท ์องคมนตรี
ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลตามโครงการ
พัฒนาโรงพักเพื่อประชาชน ในระดับผู้กำกับการของสถานี กลุ่มที่ 1 เป็นอันดับ 1 ปีพ.ศ.2557 ของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รับประกาศเกียรติคุณได่รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจตามโครงการตำรวจสีขาวดาวคุณธรรม ในระดับดีเยี่ยม ปี พ.ศ.2556 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอาง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นขุดปฎิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2556..
ได้รับคะแนนผลการประเมินป้องกันปราบปราม อันดับ 1 ของ สภ.กลุ่มที่ 1 ประจำปี 2555
รับโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณการพัฒนาตามโครงการพัฒนาโรงพักเพื่อประชาชน อันดับที่ ประจำปี 2554 ของตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ครุฑทองคำ)ประจำปี 2559
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากตำรวจคุมภูธรภาค 4 ด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2556 และปี 2559
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากตำรวจภูธรภาค 8 ให้เป็นชุดปฎิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี 2559
ได้รับโล่รางวัลข้าราชตำรวจที่มีผลงานดีเด่นด้านสังคมและมวลชนดีเด่นจากสมาคมตำรวจปี 2559
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานสอบสวนดีเด่น ของกรมตำรวจปี 2535
ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลตามโครงการ2พัฒนาโรงพักเพื่อประชาชนในระดับผู้กำกับการของสถานีตำรวจกลุ่มที่ 1 ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเป็นอันดับที่ 1 ปี 2544 ปี 2549 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รอง.ผกก.ปป.สภ.บ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
ได้รับการแต่งตั้งจากตำรวจภูธรภาค 4 ให้เป็นวิทยากร ในด้านการป้องกันปราบปราม อาชญากรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วม…
จากการปฎิบัติหน้าที่ด้วยการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาจึงทำให้ผลงานปรากฎเป็นรูปธรรมอันเด่นชัด เพราะนายตำรวจท่านนี้ผ่านงานมาทุกสายงาน ด้านอุปนิสัยใจคอจะเป็นผู้ให้กับทุกๆคนคือให้ความห่วงใยในชีวิตร่างกายและทรัพย์แก่ประชาชนทุกชนชั้นจึงเข้มงวดตำรวจในปกครองให้ดูแลเรื่องปัญหาอาชญากรรมเมื่อมีโอกาศออกตรวจสภ.ต่างๆ มาดน้อมถ่อมตนใครได้รู้จักก็จะมีความรู้สึกดีๆคอลัมน์ ผ่าหัวใจโปลิศจึงขอนำเกร็ดประวัติมาลงเป็นการเผยแพร่เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัวและวงศ์ตระกูลสิบไป…
โสภณ โชติกุลพลดำมุณี ผู้อำนวยการ-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาพข่าว-เว็บไซต์ อาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top