หน่วยความมั่นคงติดตามผล

หน่วยงานด้านความมั่นคง จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

บ่ายวันนี้ (29 ส.ค.61) นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารือและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งในส่วนของตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา อาทิ การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการจารจร การรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ายปกครอง การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายศุลกากร กฎหมายสรรพสามิต การปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

สำหรับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในห้วงเดือนที่ผ่านมา มีรับแจ้งฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต จำนวน 24 ราย จับกุมผู้กระทำผิดได้ 21 ราย , ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 65 ราย จับกุมได้ 48 ราย , ฐานความผิดพิเศษ 74 ราย จับกุมได้ 58 ราย และคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จำนวน 1,485 ราย ขณะที่คดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ มีคดีเกิดขึ้นทั้งสิ้น 8 คดี ได้แก่ คดีไม้หวงห้าม 2 คดี ตรวจยึดไม้แปรรูป จำนวน 101 แผ่น ไม้ท่อนจำนวน 14 ท่อน และคดีบุกรุกแผ้วถางป่า จำนวน 6 คดี พื้นที่ป่าถูกบุกรุกรวม 29 ไร่เศษ ส่วนการตรวจสอบสถานประกอบการและการทำงานของคนต่างด้าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 1,013 แห่ง ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวจำนวน 13,452 คน ดำเนินคดีนายจ้างที่ทำผิดกฎหมาย จำนวน 12 คน ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าว 54 คน โดยไม่พบเหยื่อการค้ามนุษย์แต่อย่างใด

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวเน้นย้ำและขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้เข้มงวดกวดขันในการเฝ้าระวังและป้องกันการก่อคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบ โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับทางจังหวัดและประเทศ.

Back To Top