รอง.พ่อเมืองสุราษฎร์ ติวเข้มคณะกรรมการยาเสพติดจังหวัด

จ.สุราษฎร์ธานีติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เน้นย้ำผู้เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

บ่ายวันนี้(29 ต.ค.61) ที่ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.จ.สฎ.) และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/2561 เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8 ยุทธศาสตร์หลัก ตามนนโยบายรัฐบาล ได้แก่ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด , การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด , การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีสู่สังคม , การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด , การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด , การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบและติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อติดตามกรอบยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุผลตามกรอบแนวทางต่อไป ซึ่งผลด้านการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด ในห้วงเดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 211 คดี จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับใน 7 ข้อหา และตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 จำนวน 16 หมาย

ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้ใดพบเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่ ศอ.ปส.จ.สฎ. โทร.077 – 204097 หรือตู้ ปณ.999 สฎ. 84000

Back To Top