สสจ.สฎ ติวเข้มบุคลากรด้านฟื้นคืนชีพ

สสจ.สุราษฎร์ธานี ติวเข้มบุคลากรการแพทย์ หวังช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเหตุฉุกเฉิน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี(สสจ.) จัดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์และพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (CPR trainain Program for EAMT , EMT) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพให้บุคลากรดังกล่าว สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน และให้การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานประสบผลสำเร็จ

ในการนี้นายเอกชัย มุกดาพิทักษ์ รองนายแพทย์ สสจ.สุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรด้านการกู้ขีพ จากโรงพบาลต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 71 คน.

Back To Top