โครงการณ์ อำเภอยิ้ม เมืองสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานที่มีบทบาทในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนคือหน่วยงานจังหวัดรองลงมาคือที่ว่าการอำเภออดีตอำเภอมีหน้าที่ครอบคลุมไปถึงการสอบสวนสืบสวนคดี ปัจจุบันอำเภอถูกลดบทบาทให้เหลือเพียงการให้การบริการประชาชนในบางส่วนตามนโยบายกระจายอำนาจการปกครอง กระจายอำนาจให้เทศบาลตำบล องการบริหารส่วนตำบล อำเภอรับผิดชอบงานหลักคือทะเบียนราษฎร์ แจ้งเกิด แจ้งตาย งานบัตรประจำตัวประชาชน …จนก่อเกิดโครงการณ์ อำเภอยิ้ม ของ อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยเปิดท ำการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ณ.ห้างเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานีโดมี ส.อ.ยอดรักษ์ ไทยถาวร ปลัดป้องกันรับผิดชอบมี่เจ้าหน้าที่สาวๆสวยคอยบริการ ณ.ห้องชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี ใครมาเที่ยวบัตรหายหรือต่อบัตรใหม่จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอดตามโครงการ อำเภอยิ้มไม่มีวันหยุด

Back To Top