นครยะลารับรางวัลดีเด่น

โล่รางวัล และเงินรางวัล 10 ล้านบาท รางวัลยิ่งใหญ่ประจำปี 2561 ความภาคภูมิใจของชาวยะลา

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากการที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น

ปรากฏว่า รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ประเภทโดดเด่น จำนวน 5 รางวัล เทศบาลนครยะลา ได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมเงินรางวัล10 ล้านบาท รางวัลที่ 2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 8 ล้านบาท รางวัลที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 6 ล้านบาท รางวัลชมเชย ประกอบด้วย เทศบาลเมืองวังนํ้าเย็น จ.สระแก้ว และเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 3 ล้านบาท

โดยนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เข้ารับมอบโล่รางวัลจาก ฯพณฯ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อช่วงเช้าวันนี้ 17 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นอกจากนี้ เทศบาลนครยะลายังได้รับเกียรติให้จัดบูธนิทรรศการโครงการนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ให้อปท.อื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงานอีกด้วย

Back To Top