อบรมอาสาป้องกันยาเสพติดในชุมชน

พิธีเปิดการอบรมอาสาชุมชนป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 1 ที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 ที่ 5 ตุลาคมคมโดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รอง.ผวจ.สุราษฎร์ธานีเป็นประธานมี พ.อ.พิเศษ อำนาจ อนันต์นายทหารนอกประจำการ อดีตเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.สุราษฎร์ธานีประธานเครือข่ายชุมชนกล่าวรายงาน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 400 คนใน 4 อำเภอคืออำเภอเมือง อำเภอการจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก อำเภอ บ้านนาสาร อบรมรุ่นละ 1 วันวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้อาสาสมัครป้องกันยาเสพในชุมชนได้เป็นหูเป็นตาเรื่องการดูแลปัญายาเสพติดในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งนับวันยิ่งแพร่ระบาดไปทั่วทุกชุมชน รัฐบาลจึงให้ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการณ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เรื่องยาเสพติดให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางที่กำหนด โดยมีนายพีระ กาญจนพงศ์ ผอ.ปปส.ภาค8 นายสุเชาว์ ทูโมสิก ผอ.ศปส.จ.สุราษฎร์ธานีให้เกิยรติร่วมพิธีในฐานะหน่วยงานแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัด ณ.โรงแรมนิภากาเด้นซ์

Back To Top