ประเพณีสารทเดือนสิบ

อบจ.นครศรีธรรมราชร่วมขบวนแห่หมฺรับ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๑

◽◽ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีแห่หมฺรับ และจัดประกวดหมฺรับ ชิงหมฺรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมขบวนแห่หมฺรับ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน ประชาชนจากทุกอำเภอ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจัดครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๖ นับจนถึงบัดนี้เป็นปีที่ ๙๕ แล้ว สำหรับการจัดประกวดหมฺรับจัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ เป็นต้นมา และเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลหมฺรับทองคำ สำหรับกลุ่มอำเภอที่ชนะเลิศการประกวดหมฺรับ เป็นต้นมา

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าจะมีสายฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตาม

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๐ บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จะได้รับอนุญาตจากนายนิรยบาล ให้ขึ้นมาสู่โลกมนุษย์ เพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลาน และจะกลับสู่เปรตภูมิในวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ วันดังกล่าว ลูกหลานจะจัดพิธีทำบุญส่งตายาย

สำหรับวันนี้ ตรงกับวันยกหมฺรับตามประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดให้มีการประกวดหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับ ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และเอกชน ส่งหมฺรับเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๒ หมฺรับ มีการตกแต่งหมฺรับอย่างสวยงาม ยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุกปีที่ผ่านมา และมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่หมฺรับ จำนวน ๒๙ ขบวน พร้อมมีการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมหุ่นเปรตร่วมในริ้วขบวนแห่หมฺรับเพื่อสร้างสีสันด้วย

การประกวดหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับ แบ่งเป็น ๓ กลุ่มคือ กลุ่มอำเภอ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มสถานศึกษารางวัลการประกวดแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทหมฺรับและประเภทขบวนแห่หมฺรับ ประเภทละ ๕ รางวัล โดยรางวัลการประกวดหมฺรับของกลุ่มอำเภอ ชนะเลิศได้โล่รางวัลหมฺรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๓๕๐,๐๐๐ บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ริ้วขบวนหมฺรับเริ่มเคลื่อนตัวจากบริเวณถนนราชดำเนินหน้าศาลาประดู่หก สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ไปสิ้นสุดที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

สมพงษ์ อินทร์เอียดอาชญากรรมภาค 8 นครศรีธรรมราชรายงาน

Back To Top