รอง.พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดประชุมสัมนาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน

รองผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี2561
วันที่10ต.ค.61ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี2561 โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงานแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 2561 – 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงการทางจังหวัด สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประกันสังคม สำนักงานคุมประพฤติ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน คปภ. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยเพ็ญศรี เดชนวรัตน์ ผจก.สาขา.สุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการป้องและลดอุบัติทางท้องถนน
จากสภาพปัจจุบันภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น พบว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประมาณ 14,000 ราย เฉลี่ยประมาณเดือนละ 1,190 ราย หรือประมาณวันละ 40 ราย สาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาได้นำกรอบปฏิญญามอสโก และนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย มาตรการ และแผนงานในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนของประเทศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ รวมทั้งการบริหารแบบบูรณาการที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการนำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน (MIS FOR SUSTANABLE ROLD SAFETY).

Back To Top