ประชุมแก้ปัญหาน้ำ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่

วันนี้(2 ต.ค.61) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการด้านบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมดังกล่าวกำหนดให้มีขึ้นในทุกวันอังคารของสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ของฝ่ายต่างๆ ปัญหา และอุปสรรคจากการปฏิบัติงานเพื่อติดตามขับเคลื่อนโครงการด้านบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งในส่วนของโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยทั้ง 3 โครงการมีความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามลำดับ ทั้งนี้ในส่วนของโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญและต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 ปี คือ ระหว่างปี พ.ศ.2561-2563 เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ ๙๐ รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำเลี่ยงเมือง และการกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรในฤดูแล้ง และต้องใช้ที่ดินเพื่อดำเนินการทั้งหมด 1,670 แปลง โดยถึงขณะนี้มีความก้าวหน้าการจัดหาที่ดิน มีการสำรวจปักหลักเขตแล้ว 1,599 แปลง ,มีการเก็บคำร้อง/คำขอแล้ว 993 แปลง ,ดำเนินการรังวัดแล้ว 831 แปลง ,ได้ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว 497 แปลง และจัดทำบัญชีขออนุมัติค่าที่ดิน 277 แปลง รวมทั้งมีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินแล้วจำนวน 218 แปลง และได้ดำเนินการจ่ายเงินค่ารื้อย้ายทรัพย์สินไปแล้วจำนวน 246 แปลง

Back To Top