รอง.ผวจ.สฎ.ติดตามการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ติดตามการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นย้ำ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส่ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

วันนี้(4 ก.ย.61) ที่ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561 เพื่อมอบนโยบาย/แนวทางปฏิบัติ และข้อราชการสำคัญต่างๆ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องที่ โดยที่ประชุมได้ติดตามในเรื่องของการเร่งรัดงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ , การ KICK OFF การกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี , การจัดการขยะต้นทางและการคัดแยกขยะ เป็นต้น

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินแผนงาน/โครงการ และบริหารงานราชการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ.

Back To Top