พมจ.สฎ.จัดเวทีสัมนาลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

พมจ.สุราษฎร์ธานีจัดเวทีสมัชชาครอบครัวลดปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันนี้(31 ส.ค.61) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนางวรรณดี กริชเตโช นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ จัดโครงการสมัชชาครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ลดปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้หน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านครอบครัวในจังหวัด ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการลดปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 80 คน

ทั้งนี้จากข้อมูลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พบว่าความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในหลายมิติของสังคม ซึ่งผลการเก็บข้อมูลขอรับบริการจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร.1300 โดยในปี 2560 มีข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น 1,869 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 291 ราย แสดงให้เห็นว่าสถิติความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่าความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นคดียังคงมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการคุ้มครองช่วยเหลือไกล่เกลี่ยยุติไม่เป็นคดี.

Back To Top