รอง.ผู้ว่าสุราษฎร์ธานีติดตามผลการแก้ปัญหายาเสพติดในจังหวัด

รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เน้นย้ำทุกฝ่ายเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

บ่ายวันนี้(30 ส.ค.61) ที่ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.จ.สฎ.) และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2561 เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8 ยุทธศาสตร์หลัก ตามนนโยบายรัฐบาล ได้แก่ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด , การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด , การมีส่วนร่วมภาคประชาชน , การแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยา , การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีสู่สังคม , การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เป็นต้น

สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบและติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อติดตามกรอบยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งจะได้เร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุผลตามกรอบแนวทางต่อไป โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้ใดพบเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่ ศอ.ปส.จ.สฎ. โทร.077 – 204097 หรือตู้ ปณ.999 สฎ. 84000ข

Back To Top