ประชุมหน่วยความมั่นคงจังหวัด

หน่วยงานด้านความมั่นคง จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

บ่ายวันนี้ (30 ส.ค.61) นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับ พล.ต.ทรงพล สุมนาวดี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารือและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งในส่วนของตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา อาทิ การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการจารจร การรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ายปกครอง การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายศุลกากร กฎหมายสรรพสามิต การปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

สำหรับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีในห้วงเดือนที่ผ่านมา มีการรับแจ้งฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต จำนวน 37 ราย ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 80 ราย ฐานความผิดพิเศษ 52 ราย และคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จำนวน 1,785 คดี ขณะที่คดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ มีคดีเกิดขึ้นทั้งสิ้น 15 คดี ได้แก่ คดีไม้หวงห้าม 2 คดี ตรวจยึดไม้แปรรูป จำนวน 35 แผ่น ไม้ท่อน จำนวน 5 ท่อน คดีบุกรุกแผ้วถางป่า จำนวน 12 คดี พื้นที่ป่าถูกบุกรุกรวม 127 ไร่เศษ และคดีสัตว์ป่า จำนวน 1 คดี

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวเน้นย้ำและขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้เข้มงวดกวดขันในการเฝ้าระวังและป้องกันการก่อคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบ โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน.

Back To Top