ทรงเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 23 สค. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าศิริวรรณณรีนารีรัตน์ ทรงโปรดให้ นางสาวธติรส ภูวิภาดาวรรธน เป็นผู้แทนพระองค์ ฯ เชิญเงินประทานเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ.รร. วัดชัยมหาชัยนาราม อ.เมือง นศ. อ.ลานสกา อ.พรหมคีรี และ อ.ช้างกลาง จ.นศ. รวม 10 รร.โดยมีท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา และส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธี

Back To Top