รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุรัฐบาลตั้งใจสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทุกรูปแบบให้แก่ประชาชน

วันนี้(20 ส.ค.61) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” ครั้งที่ 11/2561 ที่หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ และสร้างกลไกบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน มีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้เจ้าหน้าที่มีน้อยจึงต้องอาศัยพี่น้องประชาชนในการทำงานโดยเข้ามาเป็นอาสาสมัคร ที่ผ่านการอบรมมาเป็นคนช่วยในการทำงาน ซึ่งเป็นผู้เสียสละ มาช่วยพูดคุยผ่อนหนักให้เป็นเบา เพื่อให้ประชาชนผ่อนคลายข้อขัดแย้ง การช่วยเหลือกรณีถูกละเมิสิทธิ์พร้อมแนะนำหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เป็นต้น โดยเฉพาะในส่วนของยุติธรรมจังหวัดมีทนายความอาสาคอยให้ความช่วยเหลือ แนะนำประชาชนทุกวัน ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งความหวังไว้ทำอย่างไรที่จะสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐทุกด้าน เช่น การศึกษา สาธารณสุข การประกอบอาชีพ การคมนาคม การบริหารจัดการน้ำ การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการติดตั้งเน็ตประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในชนบทได้ใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เช่น การค้าขายผ่านออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาด เป็นต้น โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็ได้อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดทุกข์ยาก ส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยให้ความสำคัญการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ และภาคเอกชนในพื้นที่ และมีการพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงงานอำนวยความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด

สำหรับผลการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 กองทุนยุติธรรมได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 29 ราย ช่วยเหลือการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา 47 ราย และการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 82 ราย จำนวนเงินให้ความช่วยเหลือกว่า 4 ล้านบาท การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 1,003 ราย เป็นเงิน 37 ล้านบาทเศษ และให้คำปรึกษาแก่ประชาชน จำนวน 299 ราย ในส่วนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเปิดดำเนินการแล้ว ในทุกตำบลทั่วทั้งจังหวัด 187 ศูนย์ โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถเป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการสร้างความเข้าถึงความยุติธรรมแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทั่วถึงทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้าน อันจะเป็นการช่วยสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล .

พงษ์นคร รายงาน

 

Back To Top