เปิดเส้นทางท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญ9แห่ง

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนาสำคัญ ๙ แห่ง : สักการะ ๑๐๘ พระพุทธรูปคู่แผ่นดิน และพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการพิจารณาจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒธรรมให้เป็นจังหวัดนำร่อง ๑ ใน ๙ แห่งของประเทศ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนาสำคัญ ๙ แห่ง เพื่อส่งเสริมให้ศาสนสถานเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกกลุ่มวัยได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน เพื่อการสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ศาสนสถาน จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ ๑) วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ๒) ศาลพระเสื้อเมือง ๓) หอพระพุทธสิหิงค์ ๔) หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ ๕) ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ๖) คริสตจักรเบธเลเฮ็ม ๗) วัดแจ้ง วรวิหาร ๘) วัดประดู่พัฒนาราม ๙) มัสยิดญาเมี้ยะ

พงษ์นคร รายงาน

Back To Top