อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชส่งเสริมการลดการคัดแยกขยะในชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น. นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดขยะจากต้นทาง ประหยัดงบประมาณรายจ่ายในการจัดเก็บขยะ เป็นต้นแบบในการร่วมกันกำจัดขยะโดย 5 เสาหลัก ท้องถิ่น ท้องที่ ศาสนา ราชการ ประชาชนในตำบลนาเคียน บรรยายโดยประธานคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด บริษัทวงษ์พานิชย์ พัฒนาที่ดินจังหวัด

พงษ์นคร รายงาน

Back To Top