ประชุมนายอำเภอจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  1. ประชุมนายอำเภอในจังหวัด…
    นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม แทนผู้ว่าราชการ นางแจ่มจิตร พูลสวัสดิ์ รอง.ผวจ.พล.ต.ทรงพล สุมนาวดี รอง.ผวจ.(ท)นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ร่วมประชุมนายอำเภอเพื่อติดตามข้อสั่งการของจังหวัดเรื่องติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆรวมทั้งรับรองการประชุม ณ.ห้องประชุมศูนย์การศึกษาน
    อกโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีรา
Back To Top