ประชุมคณะอนุกรรมการการบุกรุกที่ดินของรัฐพื้นที่เกาะสมุย

ประชุมคณะอนุกรรมการการบุกรุกที่ดินของรัฐพื้นที่เกาะสมุย รมน ประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการการบุกรุกที่ดินของรัฐพื้นที่เกาะสมุยโดยคณะอนุกรรมการประกอยด้วย อัยการจัวหวัด ทึ่ดินจังหวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่4 ปฎิรูปที่ดินจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดและส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ.ห้องบัวผถดศาลากลางสุรา๋ฎร์ธานี

Back To Top