พิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผู้เสพและ ผู้ติดยาเสพติด โดยเน้นการดำเนินงานเชิงคุณภาพ รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานในการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับมาดำรงค์ชีวิตได้อย่างปกติสุขและไม่หวลกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก โดยให้ทุกหน่วยงานถือปฎิบัติตามประกาศคณะ คสช.ฉบับที่108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่องการปฎิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูและประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องปันแบะปราบปรามยาเสพติด ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่องการนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการประเมินบำบัดฟื้นฟู 2560

สำหรับการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดปีงบประมาณ 2561ศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดสุราษฎร์ธานีได้กำหนดการจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดขึ้น2 ค่ายได้แก่ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่4 ประจำพื้นที่ภาคใต้ จำนวน8 รุ่นและค่ายกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรา๋ฎร์ธานีจำนวน 7 รุ่น รวม15 ี รุ่นโดยมีเป้าหมายบำบัดทั้งสิ้นรวม1165 คนสำหรับระยะเวลาการบำบัดฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 13 วันโดยแบ่งเป็นบำบัดฟื้นฟู9 วันแนะแนวอาชีพ4 วันรวม13 วัน

สำหรับการเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่1 ณ.ค่ายกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนายชุมพล สุขใส นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีสุเชาว์ ทูโมสิก ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยายาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงาน มีผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู 88 คนระยะเวลา8/20 พฤษภาคม 2561

Back To Top